PODMIENKY POUŽÍVANIA

Obchodné a používateľské podmienky

Všeobecné informácie

1. Internetový obchod je dostupný na webovej stránke https://www.svetplasteliny.sk.
2. Zmluva v zmysle VOP vzniká: zobrazením webovej stránky internetového obchodu, registráciou, nákupom alebo inou určenou činnosťou v súvislosti s webovou stránkou. Používaním služieb webovej stránky Používateľ taktiež vyjadruje súhlas s ustanoveniami VOP a prijíma ich záväzný charakter.
3. Pre objednávku/nákup v Internetovom obchode je registrácia možná, ale nie povinná. Na účely uzatvorenia zmluvy je Spoločnosť povinná vyžiadať osobné identifikačné údaje v súlade s daňovými a účtovnými predpismi.
4. Na zobrazenie webovej stránky Internetového obchodu a všetky úkony s právnymi následkami sú oprávnené výlučne fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktoré dovŕšili vek 18 rokov.
5. Splatné ceny sú uvedené vo všetkých prípadoch v eurách (v hrubom) navýšenú o sumu DPH.
6. Nákup bez predchádzajúcej registrácie sa primerane spravuje platnými pravidlami pre nákupy po predchádzajúcej registrácii.
7. Etický kódex v zmysle zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom nie je dostupný.
8. Pokiaľ sa uvádza propagačná cena, Poskytovateľ je povinný podrobne informovať Používateľov o akcii a jej presnom trvaní.
9. Pokiaľ sa napriek náležitej starostlivosti Poskytovateľa na webovej stránke Internetového obchodu zobrazí chybná cena, najmä pokiaľ ide o zjavne nesprávnu, zásadne odlišnú cenu vzhľadom na všeobecne známu, uznávanú alebo odhadovanú cenu výrobku, napr. v prípade zobrazenej ceny "0" alebo "1" euro v dôsledku systémového zlyhania, Poskytovateľ nie je povinný dotknutý výrobok dodať za chybnú cenu; v podobnom prípade Poskytovateľ môže navrhnúť dodanie za správnu cenu, a s vedomím tejto ceny je Zákazník oprávnený svoj nákupný zámer zrušiť.
10. V prípade chybnej ceny nastáva zjavný nepomer medzi skutočnou a uvedenou cenou výrobku, ktorý priemernému spotrebiteľovi musí byť okamžite zrejmý. V zmysle ustanovení § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka SR. TP, 10/03 (ďalej len ako "Občiansky zákonník") zmluva vzniká vzájomným súhlasným prejavom vôle zmluvných strán. Pokiaľ sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na zmluvných podmienkach, to znamená, nenastáva vzájomný súhlasný prejav vôle zmluvných strán, nemôžeme hovoriť o platne uzavretej zmluve, s ktorou zákon spája vznik práv a povinností. V zmysle horeuvedeného sa potvrdené objednávky s chybnými/nesprávnymi cenami považujú za neplatné (nulitné) zmluvy.

Výrobky

1. Výrobky distribuované Dodávateľom sa považujú za detské hračky. Hračky si nevyžadujú osobitné zaobchádzanie odlišné od zvyčajného nakladania; prípadný stupeň nebezpečenstva sa povinne uvedie na každom výrobku.
2. K jednotlivým výrobkom je priložený návod na použitie. Skladovanie: v suchom priestore a pri izbovej teplote.
3. Dodávateľ je povinný uviesť detaily základných vlastností každého výrobku v profile a popisoch výrobkov tak, aby zákazník mohol získať podrobné informácie o skutočných vlastnostiach vybraného výrobku z priloženej užívateľskej príručky. Dodávateľ je povinný v zmysle relevantných právnych predpisov priložiť k výrobku užívateľskú; pokiaľ by však zákazníkovi spolu s výrobkom nebola doručená užívateľská príručka, túto skutočnosť je povinný ešte pred použitím výrobku bezodkladne oznámiť zákazníckemu servisu na adrese hello@svetplasteliny.sk. Naša spoločnosť je povinná nedostatok bezodkladne napraviť. Dodávateľ nie je zodpovedný za žiadne škody alebo náklady, ktoré vznikli zákazníkovi/kupujúcemu z dôvodu neoznámenia spomínanej skutočnosti.

Nákup

 • Zákazník môže vložiť výrobky, ktoré chce objednať, do svojho košíka.
 • Po kliknutí na tlačidlo "Pridať do košíka" sa výrobok umiestni do košíka zobrazeného vpravo.
 • Po dokončení výberu zákazník klikne na tlačidlo s označením "Košík"; následne ho systém presmeruje na stránky určené na dokončenie objednávky, kde môže byť obsah košíka upravený, môžu byť špecifikované spôsoby doručenia a platby, a taktiež sa uvádzajú alebo upresňujú údaje potrebné pre nákup.
 • Pred kliknutím na tlačidlo "Dokončenie objednávky" má zákazník opakovanú možnosť opraviť akékoľvek chyby v údajoch zadaných počas procesu objednávky. Zákaznícke údaje zadané počas registrácie je možné kedykoľvek zmeniť po prihlásení v ponuke Konto.
 • Obsah košíka môže byť kedykoľvek skontrolovaný, pozmenený alebo vyprázdnený.
 • Proces objednávky sa dokončuje prostredníctvom tlačidla "Dokončenie objednávky", pomocou ktorého má zákazník možnosť upresniť údaje, odoslať objednávku za prijatia VOP alebo proces prerušiť. Odoslanie objednávky zákazníkom sa považuje za záväznú ponuku.
 • Všetkým zákazníkom sa do 48 hodín od prijatia objednávky doručuje potvrdenie v elektronickej podobe (prostredníctvom e-mailu). E-mail obsahuje názov výrobku, popis, obchodný názov a obchodné údaje spoločnosti, kúpnu cenu výrobku a ďalšie prípadné poplatky. Potvrdenie sa nepovažuje za prijatie ponuky kupujúceho; avšak manuálnym potvrdením zo strany Dodávateľa už vzniká zmluva za podmienok uvedených v predmetnej správe.
 • Objednávací formulár Internetového obchodu obsahuje nepovinnú kolónku "Poznámka". Vyplnením tejto kolónky má zákazník možnosť vyjadriť akékoľvek pripomienky alebo žiadosti vo vzťahu k objednanému výrobku. Zákazník môže taktiež zaslať svoju žiadosť, pripomienku alebo prípadnú sťažnosť na kontaktnú adresu zákazníckeho servisu (hello@svetplasteliny.sk).
 • Objednávky sa spracúvajú nepretržite v poradí, v akom boli prijaté. V niektorých prípadoch síce môže elektronický systém uvádzať, že výrobok je dostupný na sklade; pokiaľ ho však vyhodnotíme počas baliaceho procesu ako chybný alebo poškodený výorbok, takýto výrobok zákazníkovi nebude doručený. Dodávateľ je povinný túto dočasnú prekážku oznámiť zákazníkovi.
 • Možnosť opravy chybne zadaných údajov: Zákazníci majú počas procesu objednávky viackrát technickú možnosť opraviť chybne zadané údaje. Počet výrobkov vložených do košíka je možné zmeniť počas objednávky, ako aj po zobrazení obsahu košíka. V podobnom prípade je potrebné, aby zákazník uviedol správny počet kusov objednávaných výrobkov v kolónke pred údajom "ks" v stĺpci "Počet kusov". Pokiaľ si zákazník želá odstrániť výrobok z košíka, môže tak urobiť kliknutím na tlačidlo "X". Kupujúci má taktiež možnosť upraviť údaje, ktoré uviedol počas registrácie.
 • Pokiaľ objednávaná položka nie je dostupná v čase objednávky alebo jeje dostupnosť nie je možné zabezpečiť do 7 dní, Dodávateľ si vyhradzuje právo objednávku neprijať; v podobnom prípade k uzavretiu zmluvy nedôjde, pričom táto skutočnosť sa oznámi zákazníkovi. Naša spoločnosť je povinná bezodkladne zabezpečiť vrátenie prípadných skoršie poskytnutých platieb.

Predchádzajúca registrácia

 • Naša webová stránka v súčasnosti nevyžaduje predchádzajúcu registráciu.
 • Pokiaľ sa táto skutočnosť zmení, v takom prípade sa proces objednávky začína registráciou. Registráciou na webovej stránke a dobrovoľným poskytnutím osobných údajov zákazník prehlasuje, že si prečítal a súhlasí s podmienkami uvedenými v týchto VOP, ako aj so Zásadami ochrany osobných údajov uverejnenými na webovej stránke, s ich obsahom súhlasí a prijíma ich záväznosť. Zákazník/kupujúci prehlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení Zásad ochrany osobných údajov.
 • Internetový obchod/Dodávateľ nezodpovedá za žiadne prípadné vadné plnenie, omeškané dodanie alebo iné problémy alebo vady, ktoré vznikli z dôvodu nesprávne a/alebo nepresne zadaných údajov zo strany zákazníka. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zabudnutím alebo nesprávnym zadaním prihlasovacieho mena alebo hesla zákazníka, alebo sprístupnenia týchto údajov neoprávneným tretím osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je pripísateľný Dodávateľovi.
 • Odoslaním elektronickej objednávky zákazník uskutočňuje záväznú ponuku na nákup výrobkov v košíku a prijíma záväznosť ustanovení obsiahnutých v týchto VOP. Zákazník prijíma, že ním odosielaná objednávka zakladá vznik platobnej povinnosti.
 • Dodávateľ následne prostredníctvom e-mailu potvrdí prijatie ponuky kupujúceho/zákazníka; takéto potvrdenie sa však nepovažuje za prijatie objednávky kupujúceho/zákazníka.
 • Zmluva sa považuje za vzniknutú len vtedy, pokiaľ Dodávateľ potvrdí prijatie objednávky. Pokiaľ sa potvrdenie prijatia ponuky a objednávky nedoručí kupujúcemu/zákazníkovi do 48 hodín, Dodávateľ je oslobodený od záväzkovej povinnosti vyplývajúcej z ponuky.
 • Objednávka alebo potvrdenie objednávky sa považujú za doručené Dodávateľovi alebo Zákazníkovi, pokiaľ sa stanú pre tieto strany dostupnými. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie potvrdenia zákazníkovi z dôvodu chybne zadanej e-mailovej adresy zákazníkom, nedostupnosti potvrdenia z dôvodu preplnenia kapacity e-mailovej schránky zákazníka, alebo z dôvodu iných pochybení, nesprávne alebo chybne zadaných údajov zo strany zákazníka.
 • Pokiaľ objednávaná položka nie je dostupná v čase objednávky alebo jeje dostupnosť nie je možné zabezpečiť do 7 dní, Dodávateľ si vyhradzuje právo objednávku neprijať; v podobnom prípade k uzavretiu zmluvy nedôjde, pričom táto skutočnosť sa oznámi zákazníkovi. Naša spoločnosť je povinná bezodkladne zabezpečiť vrátenie prípadných skoršie poskytnutých platieb.

Platby, plnenie zmluvy

 • Naša spoločnosť uvádza všetky ceny v maďarských forintoch vrátane DPH a nákladov na balenie. Zákazník je osobitne informovaný o prepravných nákladoch pred odoslaním záväznej objednávky, ktoré súčasne s odoslaním objednávky prijíma.
 • Počas procesu objednávky si zákazník môže vybrať zo zobrazených spôsobov platby a odberu. Dostupné spôsoby platby a odberu: doručenie spoločnosťou Express ONE Hungary Ltd. s platbou na dobierku kuriérovi, alebo doručenie na domovú adresu prostredníctvom kuriéra s platbou vopred (prostredníctvom karty) za kúpnu cenu a prepravné náklady objednávanej zásielky.
 • Dostupné spôsoby platby: platba v hotovosti alebo kartou, platba na dobierku kuriérovi. V prípade platby vopred na bankový účet je zákazník povinný na platobnom príkaze uviesť svoje meno a identifikáciu potvrdenia objednávky v podobe informácií pre príjemcu. Možnosť platby vopred momentálne nie je dostupná, resp. je vyhradená len pre inštitúcie alebo maloobchodných predajcov.
 • Pokiaľ si zákazník/kupujúci (maloobchodný predajca, inštitúcia) želá prevziať objednaný výrobok v obchodných priestoroch dodávateľa, môže túto skutočnosť uviesť vopred počas procesu objednávky zaslaním e-mailu na adresu hello@svetplasteliny.sk.
 • Zmluva vzniká objednávkou výrobku a potvrdením prijatia objednávky Dodávateľom.
 • Prepravné náklady pri doručení kuriérom:

Hodnota nákupu

Slovenská pošta (doručenie za 2-3 dni), GLS


BEZPLATNÉ

 • Zľavy pre maloobchodných predajcov a zvýhodnených zákazníkov:
  určené na základe osobitnej dohody
 • Poskytovanie darčekov spojených s nákupom sa nevzťahuje na zákazníkov s osobitnými nákupnými podmienkami a našich obchodníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci doručovacej služby vykonávajú doručovanie v čase medzi 08:00-17:00, prosíme Vás, aby ste na účely doručovania zadali kontaktné údaje dostupné aj počas denných hodín, napr. adresu pracoviska a meno príjemcu, resp. číslo mobilného telefónu.
 • Akékoľvek informácie, ktoré môžu byť dôležité pri doručovaní ("zásielku preberie sused X Y", "doručovacia adresa je adresou môjho pracoviska, 4. poschodie, miestnosť č. 520", "zásielku môže prevziať aj slečna na recepcii" atď.) môžete uviesť v kolónke "Pripomienky" alebo v odpovedi na potvrdzovací e-mail, resp. poslať e-mailom na adresu hello@svetplasteliny.sk. Pokiaľ kuriér nenájde nikoho na uvedenej adrese, zanechá o tejto skutočnosti oznámenie s telefónnym číslom, na ktorom sa môžete obrátiť na dispečera pre informácie o zásielke. Kuriér sa v nasledujúci deň pokúsi o opakované doručenie; v Budapešti až do 22:00. Oznámenia sa bohužiaľ často strácajú alebo nenachádzajú, pretože poštovú schránku nemožno uzamknúť, alebo sa do nej hodí veľké množstvo reklamných materiálov atď. Pokiaľ očakávate doručenie zásielky, vždy dôkladne skontrolujte svoju poštovú schránku, či neobsahuje oznámenie. Systém obchodu je plne automatický: údaje, ktoré zadáte v príslušných kolónkach v čase objednávky, sa automaticky a bez overenia uvedú na na zásielke; preto Vás prosíme, aby ste zadávali presné doručovacie údaje! Platí to aj pre doručovacie meno: pokiaľ ste objednávateľom, ale na zadanej adresu Vaše meno nie je uvedené na dverách alebo na poštovej schránke, prosíme Vás, aby ste uviedli aj meno tam uvedené.
 • Maximálna veľkosť zásielky sa určuje v zmysle vymedzení prepravnej spoločnosti. Pokiaľ objednávku nemožno doručiť v jednej zásielke, môže sa odoslať niekoľko samostatných zásielok. V tomto prípade bežne neúčtujeme žiadne dodatočné náklady. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na individuálne rokovanie so zákazníkom v prípade mimoriadne extrémnej veľkosti objednávky. Individuálna cenová ponuka musí byť zákazníkom osobitné prijatá; v opačnom prípade je zákazník, ako aj spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť.
 • Doručenie objednávky na zahraničnú adresu sa uskutočňuje na základe individuálnej sadzby, o ktorej bude objednávateľ/zákazník Dodávateľom osobitne informovaný.
 • Predpokladaný termín doručenia: v prípade výrobkov dostupných na sklade Dodávateľ odovzdá zásielku kuriérskej službe do 4 pracovných dní a poverí ju doručením. Kuriérska služba doručí zásielku zákazníkovi do 1-3 pracovných dní. V prípade výrobkov, ktoré nie sú dostupné na sklade, Dodávateľ vopred informuje objednávateľa o predpokladanom termíne doručenia.
 • Faktúra sa objednávateľovi doručuje buď elektronicky alebo v papierovej podobe v závislosti od rozhodnutia Dodávateľa. Pokiaľ Dodávateľ vystavil elektronickú faktúru a zákazník žiada o faktúru v papierovej podobe, túto skutočnosť je zákazník povinný oznámiť Dodávateľovi na adrese hello@svetplasteliny.sk s označením identifikačného čísla objednávky. Zákazník si môže elektronickú faktúru prevziať prostredníctvom bezplatného softvéru Adobe Reader.
 • Pri využití služieb kuriérskej služby v akejkoľvek podobe je Dodávateľ povinný informovať zákazníka o podmienkach doručovania; zákazník môže žiadať o informácie výlučne len od Dodávateľa.

Záruka

 • Poskytujeme záruku na všetky výrobky v závislosti od ceny výrobku, ktorú môžete preukázať prostredníctvom faktúry.
 • Ponúkame záruku v trvaní 1 roku na vlastné výrobky spoločnosti Margita Legnárová v nepoškodenom balení. Každá krabica plastelínovej sady je chránená uzavieraciou nálepkou v záujme prechádzania možným poškodeniam (z prepravných dôvodov). Baliaca fólia sa nesmie poškodiť; musí ostať neporušená. V prípade poškodenia sa krabica môže otvoriť a výrobok (vzhľadom na jeho povahu) môže byť znehodnotený. V tomto prípade nemôžeme poskytnúť záruku.
 • Záručné listy poskytované inými výrobcami sa zasielajú spolu so zásielkou.

Výhrada vlastníckych práv

Spoločnosť Svet Plastelíny (Margita Legnárová) si vyhradzuje vlastnícke práva k výrobkom až do zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny objednaného výrobku. Neoprávnené nakladanie s nezaplateným výrobkom môže viesť k trestnoprávnym následkom.

Záruka za právne vady

 • Dodávaťel sa dopúšťa vadného plnenia, pokiaľ poskytovaná služba nespĺňa požiadavky na kvalitu zakotvené v zmluve alebo ustanovené v príslušných právnych predpisoch v čase plnenia. Internetový obchod je oslobodený od povinnosti poskytovania záruky, pokiaľ zákazník v čase uzatvorenia zmluvy o vade vedel, alebo vedieť mal a mohol.
 • Dodávateľ má povinnosť poskytnúť záruku za vadné plnenie. Záručný nárok spotrebiteľa za právne vady sa premlčuje po uplynutí dvoch rokov odo dňa plnenia; nárok každého iného Užívateľa - ktorý sa za Spotrebiteľa nepovažuje - sa premlčuje po uplynutí jedného roku odo dňa plnenia. Pokiaľ je predmetom zmluvy uzatvorenej so Spotrebiteľom použitá vec, premlčacia doba je jeden rok. Práva Užívateľa vyplývajúce z právnej vady môže Užívateľ uplatniť vo forme námietky proti pohľadávkam, ktoré vyplývajú z tej istej zmluvy, aj v prípade premlčania záručného nároku za právne vady.
 • Podľa záručného nároku užívateľ môže Užívateľ podľa vlastného uváženia:
 • žiadať o opravu alebo výmenu výrobku; to neplatí, ak
 • vybranú formu záručného nároku nie je možné uspokojiť, alebo
 • vybraná forma uspokojenia - v porovnaní s inou formu uspokojenia záručného nároku - by spôsobilo na strane Dodávateľa neprimerané dodatočné náklady vzhľadom na i. hodnotu služby poskytnutej v bezchybnej podobe, ii. závažnosť porušenia zmluvy, iii. poškodenie záujmov oprávnenej osoby v prípade uspokojenia záručného nároku;
 • požadovať plnenie v primeranej protihodnote, opraviť alebo dať opraviť vady na náklady Dodávateľa, resp. - s výnimkou nepatrnej vady - od zmluvy odstúpiť, pokiaľ
 • Dodávateľ opravu alebo výmenu odmietol poskytnúť,
 • Dodávateľ nie je schopný v primeranej lehote uskutočniť opravu alebo výmenu pri zachovaní oprávnených záujmov Užívateľa,
 • záujem Užívateľa spojený s opravou alebo výmenou zanikol.
 • Užívateľ je oprávnený zmeniť zvolenú formu uspokojenia záručného nároku. Užívateľ je povinný uhradiť všetky náklady Dodávateľa, ktoré vznikli v dôsledku podobnej zmeny, s výnimkou prípadov, kedy zmena bola zapríčinená dôvodom na strane Dodávateľa alebo bola z iného dôvodu opodstatnená.
 • Po zistení vady je Užívateľ povinný túto vadu bezodkladne oznámiť Dodávateľovi. V prípade Spotrebiteľov sa za bezodkladné oznámenie považuje oznámenie vady v lehote do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku omeškaného oznámenia.
 • Dodávateľ je povinný znášať náklady spojené s plnením záručnej povinnosti. Pokiaľ však nesplnenie uchovávacej povinnosti zo strany Užívateľa mohlo prispieť k poškodeniu veci, Užívateľ je povinný znášať náklady spojené s plnením záručnej povinnosti v miere primeranej k rozsahu vlastného zapríčinenia, pokiaľ disponoval poznatkami o uchovávaní veci, resp. bol Dodávateľom o týchto skutočnostiach riadne a náležite informovaný.
 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť záručné nároky v prípade, pokiaľ dokáže preukázať uzatvorenie zmluvy. Pokiaľ Internetový obchod namieta skutočnosť uzatvorenia zmluvy, je povinné informovať Spotrebiteľa o možnostiach podania sťažnosti.

Záruka za vady výrobku

 • Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne v prípade spotrebiteľských zmlúv.
 • V prípade vady výrobku predávaného Dodávateľom Spotrebiteľovi je Spotrebiteľ oprávnený požadovať od výrobcu (za výrobcu sa považuje výrobca a distribútor výrobku) opravu vady výrobku, alebo jeho výmenu, pokiaľ nie je možná oprava v primeranej lehote bez toho, aby boli dotknuté záujmy spotrebiteľa. Záručná povinnosť výrobcu zaniká uplynutím lehoty dvoch rokov od uvedenia ním vyrobeného výrobku na trh. Uplynutím lehoty sa záručný nárok premlčuje.
 • Výrobok sa považuje za vadný, pokiaľ nespĺňa požiadavky na kvalitu výrobku v čase uvádzania na trh výrobcom alebo nevykazuje vlastnosti špecifikované výrobcom v popise výrobku.
 • Výrobca je oslobodený od záručnej povinnosti za výrobok, pokiaľ preukáže, že: • výrobok nebol vyrobený alebo uvádzaný na trh v rámci jeho podnikateľskej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti; • v čase uvádzania výrobku na trh dotknutá vada v zmysle dosiahnutého stupňa vedeckého a technologického vývoja nebola identifikovateľná; alebo • vada výrobku bola zapríčinená v dôsledku aplikácie ustanovení zákona alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Výrobca nesie záručnú povinnosť za vady výrobku v prípade výmeny za náhradný výrobok, a v prípade opravy za časť výrobku, ktorej sa oprava týka. Po zistení vady je Spotrebiteľ povinný túto vadu bezodkladne oznámiť výrobcovi. Za bezodkladné oznámenie sa považuje oznámenie vady v lehote do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku omeškaného oznámenia

Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Zákazníci Internetového obchodu ako Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (TP, 10/03); toto právo môžu uplatniť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia výrobku.
 • Spotrebiteľ je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v období medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.
 • Právo Spotrebiteľa na výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy v súvislosti s výrobkami alebo službami predávanými, resp. poskytovanými Dodávateľom sa neuplatňuje v nasledovných prípadoch: • v prípade zmluvy na poskytovanie služieb po skončení poskytovania služieb ako celku, pokiaľ Dodávateľ začal poskytovať plnenie s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, pričom Spotrebiteľ súčasne uznal, že jeho právo na odstúpenie od zmluvy skončením poskytovania služieb ako celku zaniká; • v súvislosti s výrobkom alebo službou, ktorej cena alebo hodnota od prípadnej, Dodávateľom neovplyvniteľnej fluktuácie trhovej ceny počas výpovednej doby v trvaní 14 dní; • v prípade bežne nevyrábaného výrobku, ktorý bol vyrobený Dodávateľom na základe konkrétnej požiadavky alebo inštrukcie Spotrebiteľa, alebo výrobku celkom zjavne na mieru prispôsobenému požiadavkam Spotrebiteľa; • v prípade výrobkov podliehajúcich skaze alebo s trvanlivosťou na krátke obdobie; • v prípade výrobku s uzatvoreným balením, ktorý nie je možné po doručení a otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov; • v prípade výrobku, ktorý sa svojou podstatou neoddeliteľne spája s iným výrobkom po doručení. Ďalšie informácie nájdete na adrese:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102. TP, 10/03. V prípade výrobkov, ktoré nepodliehajú vyššie uvedeným obmedzeniam, je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia výrobku (alebo pokiaľ výrobok ešte nebol prevzatý, v rovnakej lehote odo dňa uzatvorenia zmluvy). V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa za včasné odstúpenie považuje, pokiaľ zákazník zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty (vrátane 14. dňa lehoty) na e-mailovú adresu hello@svetplasteliny.sk.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť neotvorený alebo otvorený výrobok na adresu Internetového obchodu do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pokiaľ neexistuje žiadna adresa osobitne určená na tento účel, záležitosť sa vybavuje na adrese sídla spoločnosti. Ďalšie informácie nájdete v ponuke "Odtlačok (Impresum)". Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ je kupujúci schopný preukázať odovzdanie výrobku poštovej službe alebo kuriérskej službe na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Internetový obchod výrobky vrátené na dobierku nepreberá.
 • Internetový obchod je povinný vrátiť celú výšku kúpnej ceny kupujúcemu výlučne v prípade vrátenia výrobku, ktorý je nepoškodený, a vykazuje známky použitia v súlade s pravidlami náležitého zaobchádzania a v rámci skúšobného účelu. Internetový obchod je oprávnený žiadať náhradu škody od Spotrebiteľa za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z použitia výrobkov neprimeraným spôsobom alebo v rozsahu presahujúcom rámec skúšobného účelu.
 • Kupujúci je oprávnený oznámiť svoj zámer odstúpiť od zmluvy prostredníctvom e-mailu, poštou v písomnej forme, osobne alebo cez telefón. Kupujúci je taktiež oprávnený oznámiť odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzoru oznámenia obsiahnutého v prílohe vyššie uvedeného zákona č. 102/2014 Z.z. TP, 10/03.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady na vrátenie výrobku zákazník. Nad rámec týchto výdavkov sa zákazníkovi ďalšie poplatky neúčtujú.
 • Pokiaľ Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, naša spoločnosť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy vráti kúpnu cenu za výrobok na bankový účet uvedený zákazníkom. Vrátenie platieb sa taktiež vzťahuje na prepravné náklady spojené s doručovaním výrobku zákazníkovi, pokiaľ s výrobkom, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka, nebol zároveň doručený aj iný výrobok, vo vzťahu ku ktorému zákazník neuplatnil právo na odstúpenie od zmluvy, alebo pokiaľ Spotrebiteľ požiadal o prepravu, ktorá je odlišná od bežnej, najmenej nákladnej formy prepravy; v takom prípade Internetový obchod nie je povinný uhradiť takto vzniknuté dodatočné náklady. Náš Internetový obchod je však oprávnený vrátenie platieb zadržať až do momentu vrátenia výrobku, alebo kým Spotrebiteľ vierohodným spôsobom nepreukáže odovzdanie výrobku na vrátanie: v takom prípade náš Internetový obchod zohľadňuje tú skutočnosť, ktorá z dvoch vyššie uvedených prípadov nastala skôr.
 • Náklady spojené s vrátením výrobku na adresu Internetového obchodu znáša zákazník. Pokiaľ zákazník neoznámi a neuplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmito VOP a ustanoveniami zákona, Internetový obchod nie je povinný vrátiť kúpnu cenu; avšak po predchádzajúcej dohode je vrátenie výrobku zákazníkovi prípustné. Náklady spojené s takýmto opakovaným doručením znáša zákazník.
 • Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na spotrebiteľov. Internetový obchod upravuje vrátenie výrobkov so svojimi veľkoobchodnými a maloobchodnými partnermi v osobitnej zmluve.
 • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy kontaktujte zákaznícky servis prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto VOP. Znenie zákona č. 102/2014 Z.z. a ustanovenia o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú dostupné na adrese: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102. TP, 10/03

Zmena nákupu (Právo na výmenu výrobku)

 • Zákazník je oprávnený vrátiť výrobok, ktorý ešte nebol použitý (s nepoškodenou uzavieracou fóliou), v jeho pôvodnom, ​​nepoškodenom a neotvorenom balení do 60 dní od doručenia, ako aj vrátiť výrobok osobne súčasne s odovzdaním originálu faktúry, prípadne zaslať zákazníckemu servisu na vlastné náklady.
 • Všetky výrobky, ktoré sú v súlade s predchádzajúcimi zmluvnými podmienkami, je Internetový obchod povinný prevziať, a celkovú výšku kúpnej ceny uvedenej na faktúre započítať do kúpnej ceny iného výrobku alebo výrobkov zvolených zákazníkom. Pokiaľ je cena vybraného iného výrobku alebo výrobkov nižšia ako cena príslušného výrobku zmeneného nákupu, cenový rozdiel sa v takom prípade neuhrádza.
 • Internetový obchod si vyhradzuje právo odmietnuť uplatnenie práva na výmenu podľa ustanovení tohto článku, pokiaľ sa právo na výmenu neuplatňuje v zmysle ustanovení týchto VOP alebo iným spôsobom vykazuje znaky zneužívania tohto práva. Internetový obchod si taktiež vyhradzuje právo obmedziť právo na výmenu alebo určiť osobitné podmienky, ďalej právo na dočasné obmedzenie alebo zrušenie tohto oprávnenia bez udania dôvodu v podobe oznámenia prostredníctvom zverejnenia zmien týchto VOP. Nákupy uskutočnené pred prípadnými zmenami sa posudzujú v súlade s ustanoveniami VOP účinnými v čase nákupu, pokiaľ sú pre zákazníka výhodnejšie.
 • Právo na výmenu obsiahnuté v ustanoveniach tohto článku nemá vplyv na právo zákazníkov na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi vzdialenými zmluvnými partnermi; záruky a záručné nároky taktiež ostávajú účinné v nezmenenej podobe.

Vylúčenie zodpovednosti

 • Nákup v Internetovom obchode spoločnosti predpokladá, že zákazník pozná a prijíma možnosti a obmedzenia internetu, najmä z hľadiska technického výkonu a možných porúch.
 • Internetový obchod nenesie žiadnu zodpovednosť za nižšie uvedené skutočnosti, ktoré môžu nastať z akéhokoľvek dôvodu: • Nedoručenie alebo náhodná zmena akýchkoľvek údajov odosielaných a/alebo prijímaných cez internet. • Akákoľvek porucha internetovej siete, ktorá zabraňuje plynulému fungovaniu Internetového obchodu a nákupu. • Akékoľvek zlyhanie ktoréhokoľvek komunikačného zariadenia na komunikačných kanáloch. • Strata akejkoľvek písomnosti zasielanej bez doporučenia alebo potvrdenky - bez ohľadu na to, či bola prijatá v papierovej alebo elektronickej podobe - s osobitným zreteľom na akúkoľvek stratu údajov. • Nesprávne fungovanie ktoréhokoľvek softvéru. • Akékoľvek programové zlyhanie, mimoriadne udalosti alebo technické zlyhania.
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, spôsobené pripojením na stránku Internetového obchodu alebo zobrazením Internetového obchodu.
 • Užívateľ nesie úplnú a neobmedzenú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené zadaním osobných údajov inej osoby, alebo zverejnením týchto údajov na stránke Internetového obchodu. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť príslušným konajúcim orgánom s cieľom zistiť totožnosť osoby, ktorá sa porušenia práva dopustila.
 • Verejné komunikačné kanály (napr. hodnotenie výrobkov), ​​ktoré tvoria súčasť Internetového obchodu, môžu používať všetci používatelia na vlastné riziko. Internetový obchod nepodlieha automatickému moderovaniu; avšak v prípade doručenia nahlásenia alebo oznámenia protiprávneho alebo škodlivého obsahu, resp. ak sa prevádzkovateľ iným spôsobom o takomto obsahu dozvie, je prevádzkovateľ oprávnený akýkoľvek obsah, resp. časť akéhokoľvek obsahu dočasným alebo trvalým spôsobom, bez uvedenia dôvodu odstrániť. V prípade opakovaného alebo vážneho protiprávneho konania je prevádzkovateľ oprávnený trvalým spôsobom vylúčiť používateľa z používania webovej stránky, vrátane odstránenia jeho registrácie.
 • Pri písaní hodnotenia výrobku používateľ berie na vedomie, že ním poskytnuté hodnotenie výrobku je Internetový obchod oprávnený bez vyžiadania jeho súhlasu odstrániť alebo zverejniť. Odoslaním hodnotenia produktu používateľ súhlasí so zverejnením používateľského mena priradeného k hodnoteniu produktu.

Sťažnosti

 • Kontaktné adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy na podanie sťažností sa zhoduje s adresou zákazníckeho servisu spoločnosti: hello@svetplasteliny.sk.
 • Za sťažnosť sa nepovažuje, pokiaľ zákazník žiada o informácie a stanoviská v súvislosti s fungovaním a činnosťou spoločnosti svetplasteliny.sk.
 • Internetový obchod je povinný ústnu sťažnosť okamžite preveriť a podľa potreby ju vybaviť. V prípade, pokiaľ zákazník nesúhlasí s vybavením sťažností alebo okamžité vybavenie sťažnosti nie je možné, spoločnosť je bezodkladne povinná o sťažnosti a k nemu zaujatom stanovisku vyhotoviť zápisnicu, ktorú zákazníkovi zašle najneskôr súčasne s odpoveďou na podanú sťažnosť. Písomné sťaznosti (vrátane elektronických sťažností), ako aj sťažnosti cez telefón je Internetový obchod povinný vybaviť v lehote 30 dní, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Takýmto spôsobom podanú sťažnosť označí Internetový obchod jedinečným identifikačným číslom. Evidovaná sťažnosť musí obsahovať meno a adresu sťažovateľa, popis sťažnosti, ako aj akékoľvek ďalšie zákonom požadované údaje. Spoločnosť je povinná uviesť dôvody odmietnutia sťažnosti a upozorniť kupujúceho na dostupné opravné prostriedky.
 • Spoločnosť je povinná uchovávať kópiu odpovede na sťažnosť po dobu piatich rokov, a na výzvu kontrolných orgánov ju predložiť.
 • Zápisnica vyhotovovaná Internetovým obchodom obsahuje údaje požadované v zmysle ustanovení zákona č. CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov.
 • V prípade sporu s Internetovým obchodom je Spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na príslušný zmierovací výbor v mieste svojho bydliska. Prevádzkovateľ spoločnosti je povinný zúčastniť sa zmierovacieho konania a poskytovať súčinnosť v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov. Zoznam výborov nájdete na stránke ... https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/Rozhodcovske-sudy/Zoznam-rozhodcovskych-sudov.aspx. TP, 10/03Pokiaľ sťažnosť Spotrebiteľa Internetový obchod nevybavila alebo vybavila v rozpore s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, alebo sa dopustil pochybení, ktoré porušujú iné ustanovenia o ochrane spotrebiteľov, Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na príslušný okresný úrad v mieste svojho bydliska. Zoznam príslušných okresných úradov podľa bydliska a ich kontaktné údaje sú dostupné na stránke https://www.minv.sk/?ro-ou . TP, 10/03V osobitných prípadoch (vrátane niektorých porušení týkajúcich sa internetových obchodov) sa konanie uskutočňuje na okresnom úrade v sídle kraja.

Súhlas s používateľskými podmienkami

 • Použitím internetového obchodu na stránke svetplasteliny.sk vyhlasujete, že ste porozumeli obsahu používateľských podmienok, obsah beriete na vedomie, a ako podmienku používania webovej stránky s nimi súhlasíte.