ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zástupca projektu Svet Plastelíny: 

Banhidai Krisztina (živnostník) 

Krisztina Banhidai e.U. 

7411 Markt Allhau 

Österreich 

Názov banky:ČSOB SK78 7500 3000 0300 1900 0369

DIČ:38 554/9555

IČO: 35057741

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Meno prevádzkovateľa: Frutti Gyurmagyártó Ltd.
Sídlo/doručovacia adresa prevádzkovateľa: 8372 Cserszegtomaj, Fehér köz 2.
Registračný orgán: Notár miestnej samosprávy v Budapešti
DIČ: 26588294-2-20

EU VAT: HU26588294
IČO: 26588294-3240-113-01
Telefónne číslo: 06-30-539 4601
E-mailová adresa: hello@svetplasteliny.sk

www.fruttidoh.com

Telefónne číslo:

E-mailová adresa: hello@svetplasteliny.sk

II. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša spoločnosť nevykonáva činnosť, ktorá by odôvodňovala určenie zodpovednej osoby.

Vymedzenie pojmov

1. "osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;2. "spracúvanie" je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;3. "prevádzkovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;4. "sprostredkovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;5. "príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;6. "súhlas dotknutej osoby" je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;7. "porušenie ochrany osobných údajov" je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.III. Ciele a právny základ spracovania osobných údajov


V zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Vám týmto poskytujeme nasledujúce informácie.


1. Kontaktný formulár

Kontaktný formulár dostupný na tejto stránke poskytuje možnosť nadviazať kontakt online. Na formulári, prosím, uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu, predmet správy a text správy. Tieto údaje spracúvame v zmysle poskytnutého súhlasu.

2. Blog/novinky, správy


Komentáre k blogu a správam sú zamerané na začatie diskusie prostredníctvom zahrnutia čitateľov blogu a noviniek. Pri komentovaní obsahu blogu je nutné uviesť meno a e-mailovú adresu. Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Na účely spamovej kontroly sú komentáre prispievateľov filtrované službou spoločnosti XXXXXXXX. Prevádzkovanie Blogu nie je sústavnou činnosťou.

3. Informačný leták (Newsletter)/eDM
Zasielame newsletter o našich novinkách, správach a akciách všetkým, ktorí na to poskytli súhlas. Informačné letáky obsahujú meno a kontaktné údaje spoločnosti, preto sú klasifikované ako reklamy. Na odber informačného letáku sa môžete prihlásiť uvedením mena, e-mailovej adresy, doručovacej adresy a telefónneho čísla. Zasielanie Informačného letáku nie je sústavnou činnosťou.


4. Facebooková stránka


Za účelom online kontaktovania, komentovania správ, poskytovania možnosti vyjadrenia názorov, propagácie podnikania a získavania potenciálnych zákazníkov prevádzkujeme našu Facebookovu stránku, kde sa taktiež uvádzajú osobné údaje (meno, komentár) získané na základe súhlasu dotknutej osoby. Naša stránka ponúka aj možnosť zasielania súkromných správ. Prevádzkovanie Facebookovej stránky nie je sústavnou činnosťou.


5. Vyúčtovanie
Pokiaľ objednáte niektorú z našich služieb, uzatvoríme s Vami zmluvu a vystavíme faktúru za odmenu za prácu v zmysle zákonnej povinnosti. Uveďte, prosím, fakturačné meno a fakturačnú adresu, ako aj e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej dojednáme podrobnosti. Pokiaľ nás kontaktujete telefonicky, udeľujete svoj súhlas s poskytnutím týchto údajov.


6. Telefonický kontakt


Pri volaní na telefónne číslo uvedené na stránke získame údaje o Vašom telefónnom čísle a Vašom mene. Hovory prichádzajúce z neznámeho čísla neprijímame. Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu za účelom spätného zavolania pre prípad, že by sme neboli dostupní. Pokiaľ sa medzi nami nevytvorí obchodnoprávny vzťah, telefónne číslo a k nemu priradené meno nebudú uchovávané.


7. Kontaktné údaje obchodných a odborných partnerov
V rámci obchodných/odborných vzťahov spracúvame nasledovné osobné údaje vedúcich predstaviteľov, zamestnancov a kontaktných osôb našich partnerov v zmysle oprávneného záujmu: meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu.


8. Súbory cookie (Cookies)


Cookies sú súbory údajov pozostávajúce z písmen a čísel, ktoré webové stránky zvyčajne odosielajú Vášmu prehliadaču za účelom uloženia určitých nastavení, uľahčenia používania webovej stránky a prispievania k zbieraniu určitých relevantných štatistických údajov o návštevníkoch. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a neumožňujú identifikáciu individuálnych používateľov. Súbory cookie často obsahujú jedinečný identifikátor - tajný, náhodne generovaný číselný rad -, uložené Vašim zariadením. Niektoré súbory cookie sa po zatvorení webových stránok vymažú, kým niektoré sú uložené na Vašom počítači po dlhšiu dobu.
Všetkým činnostiam súvisiacim so súbormi cookie môžete odoprieť prístup a všetky súbory umiestnené počas predchádzajúcej návštevy môžete vymazať; presný návod nájdete v sprievodcovi Vášho prehliadača, ktoré nájdete na nasledujúcich stránkach:
Správa súborov cookie a údajov stránok v prehliadači Chrome,
Údaje o súboroch cookie pre Firefox,
Správa súborov cookie v aplikáciách Internet Explorer a Edge.


Niektoré prehliadače vám tiež umožňujú automaticky vymazávať údaje prehľadávania vždy, keď ich zatvoríte. O tomto sa dočítate viac na tomto odkaze.


Pri stiahnutí niektorých častí webovej stránky nami využívaný softvér analýzy návštev (softvér Google Analytics prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc. (ďalej ako "Google")) automaticky umiestni dátové súbory malej veľkosti na Vašom počítači, ktoré v určitých prípadoch môžu obsahovať Vaše osobné údaje. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať pri prvej návšteve webovej stránky v zmysle platných zákonov, pričom si od Vás budeme pýtať udelenie súhlasu na takúto činnosť. Tieto dátové súbory sú potrebné pre fungovanie jednotlivých funkcií webovej stránky a poskytované prostredníctvom dátových súborov prijatých počas predchádzajúcej návštevy prevádzkovateľovi webovej stránky. O presných názvoch týchto dátových súborov (_ga, _gat, _gid) a ich význame sa viac dočítate na tomto odkaze. Služba Google Analytics uchováva neidentifikovateľnú (anonymnú) IP adresu poskytnutú Vašim prehliadačom, prostredníctvom nej nie je schopná identifikovať užívateľa. Dáta sú uchovávané po dobu 26 mesiacov, pričom táto lehota začína opätovne plynúť v prípade novej aktivity týkajúcej sa daného užívateľa (napr. spustenie novej relácie).


Pokiaľ chcete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics použila Vašu návštevu akejkoľvek webovej stránky na štatistické účely, použite, prosím, toto rozšírenie (dostupné pre každý prehliadač).

Google používa aj také súbory cookie ( "DSID", "IDE", "NID"), ktoré slúžia na prepájanie aktivít užívateľa na rôznych zariadeniach, pokiaľ sa na nich prihlásil do svojho účtu Google. Deje sa tak v záujme koordinácie reklamných materiálov zobrazujúcich sa pre užívateľa naprieč niekoľkými zariadeniami, ako aj merania konverzných akcií. Pokiaľ si neželáte, aby reklamy Google sa Vám zobrazovali koordinovane naprieč Vašimi zariadeniami, môžete zrušiť personalizované reklamy pomocou Nastavenia upozornení.


Pokiaľ ste predtým dostali súbory cookie od Facebooku - preto, že máte účet, alebo preto, že Ste navštívili stránku facebook.com -, Váš prehliadač odosiela údaje súvisiace s týmto súborom cookie pri návšteve webovej stránky (ako je táto webová stránka) prostredníctvom funkcie "Like" alebo iných predvolených modulov sociálnych sietí. Viac informácií nájdete tu.


Na marketingové účely môžeme na našej webovej stránke použiť aj službu merania koverzií Facebook pixel. V takom prípade Vás budeme žiadať o poskytnutie súhlasu pri prvej návšteve stránky. Súvisiace údaje budú taktiež prenášané Facebook-u. Viac informácií o súboroch cookie Facebook nájdete na tejto stránke.


Pokiaľ prispievate komentárom na Blog, webová stránka s Vašim súhlasom uchová Vaše meno a e-mailovú adresu vo forme súboru cookie, ktoré sa počas ďalšej návštevy už nebudú musieť byť znovu zadávané (pokiaľ označíte príslušné políčko súhlasu).


Náš softvér informačného letáku používa rôzne typy cookies na uchovávanie jazykových dát, zrýchlenie výkonu a prenášanie štatistických údajov.


Funkcie zdieľania umiestnené na webovej stránke (Facebook, Google+, Pinterest), ako aj predvolený obsah (napr. videá YouTube) môžu taktiež umiestniť súbory cookie na Vašom počítači. Funkcia Zdieľanie nie je sústavnou činnosťou.


IV. Odvolanie súhlasu


Spracúvanie údajov na základe poskytnutia súhlasu (pozri vyššie) sa uskutočňuje počas nasledujúcich aktivít:
• zasielanie informačného letáku, obsahujúceho aj reklamu
• kontaktovanie zo strany záujemcov prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke
• prevádzkovanie Facebookovej stránky
• komentovanie na blogu
• vytváranie štatistiky návštevnosti
• telefonické nadviazanie kontaktu


Súhlas je možné kedykoľvek odvolať rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol poskytnutý.


V prípade súhlasu s odberom informačného letáku sa z neho môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu zrušenia odberu nachádzajúceho sa na konci informačného letáku.


V prípade Facebookovej stránky môžete odvolať svoj súhlas zrušením funkcie like pre danú stránku, v prípade súkromných správ a komentárov ich vymazaním.


V prípade iných foriem spracúvania osobných údajov na základe poskytnutia súhlasu, prosím, napíšte krátku správu na e-mailovú adresu hello@svetplasteliny.sk.


Spracúvanie osobných údajov pred odvolaním súhlasu sa považuje za legitímne spracúvanie.


V. Zmluvné a právne povinnosti


Uchovávanie fakturačných údajov a vystavenie faktúry je našou zákonnou povinnosťou. Pokiaľ požadované údaje nám nie sú objednávateľom poskytnuté, túto ponúkanú službu nie je možné poskytnúť.


Po objednaní našich služieb sa s objednávateľmi uzatvára zmluva v písomnej ​​alebo ústnej forme. V prípade zmluvy s právnickou osobou sa v zmluve uvedú aj osobné údaje, ako napríklad meno, , telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby. Poskytnutie týchto údajov, to znamená, znalosť identity a dostupnosti druhej strany, je podmienkou uzatvorenia zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov nebudeme zmluvu považovať za uzavretú a službu nebudeme môcť poskytnúť.


VI. Vymedzenie oprávnených záujmov


Osobné údaje vedúcich predstaviteľov alebo kontaktných osôb našich obchodných partnerov a spoločníkov spracúvame v zmysle oprávneného záujmu. Pod obchodnými partnermi rozumieme osoby, s ktorými spolupracujeme počas toho-ktorého pracovného procesu, napr. obstarávateľ/logistický partner objednávateľskej spoločnosti, ktorý vydáva inštrukcie a pokyny pre výkon konkrétnych pracovných úloh.


Tieto osobné údaje nám boli poskytnuté samotnými dotknutými stranami počas predchádzajúcej korešpondencie a osobných stretnutí v rozmedzí dlhých rokov, pričom o dôvernom spracúvaní osobných údajov sa dotknuté osoby už mali príležitosť presvedčiť.


VII. Doba uchovávania údajov

Kontaktný formulár (meno, e-mailová adresa) - do žiadosti o vymazanie

Komentáre prijaté na Blogu (meno, e-mailová adresa, komentár) - do žiadosti o vymazanie

Prihlásenie na odber informačného letáku (meno, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo) - do zrušenia odberu

Facebooková stránka (meno, komentár) - do vymazania stránky, do zrušenia funkcie like pre danú stránku dotknutou osobou, do vymazania dotknutou osobou

Fakturačné meno, fakturačná adresa - počas zákonom stanovenej doby

Údaje obchodných partnerov (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo) - počas doby trvania obchodnoprávnych vzťahov, do žiadosti o vymazanie

Súbory cookie odoslané z webovej stránky svetplasteliny.sk- počas doby platnosti súborov cookie, resp. kým nie sú užívateľom vymazané z prehliadaču

Štatistika návštevnosti GA - po dobu 26 mesiacov

VIII. Bezpečnostné opatrenia


V našej spoločnosti prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu, neoprávnenému poskytnutiu alebo neoprávnenej úprave k osobným údajom. Na svoje prenosné počítače je možné sa prihlásiť po zadaní hesla, ktoré program Windows Defender chráni pred vírusmi. Naše telefóny používame prostredníctvom autentifikácie heslom. Prihlasujeme sa do účtov Gmail a Facebook prostredníctvom dvojitej autentifikácie. Aj v prípade webovej stránky vykonáme všetky možné kroky v záujme predchádzania neoprávnenému prístupu tretích strán.


Počas prijímania vhodných ​​bezpečnostných opatrení sme vychádzali zo súčasného stavu vývoja vedy a techniky, charakteru, rozsahu, kontextu, účelu spracúvania osobných údajov, ako aj miery rizika vo vzťahu k právam a slobodám fyzických osôb rôznej pravdepodobnosti a závažnosti.


IX. Príjemcovia


Na vykonávanie určitých úloh naša spoločnosť využíva služby sprostredkovateľov.


Hostingové služby (Webhosting):
Webnode.sk
Sídlo: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland


E-mail: support@webnode.com


(Prístup k celému obsahu stránky, prenos e-mailov prijatých na vlastnú e-mailovú adresu domény.)Prijímanie a odosielanie e-mailov:
Gmail - Google Inc., Mountain View, California, USA
(Prístup ku korešpondencii a všetkým jej údajom.)


Odber informačného letáku:
MailChimp
(Prístup k údajom potrebných pre odber.)


Stránka Facebook:
Facebook Inc.
Menlo Park, Kalifornia, USA
Pravidlá ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Prístup k používateľskému menu a komentáru užívateľa.)


Facebook Pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, Kalifornia, USA
(Prístup k hlavičke protokolu HTTP [IP adresa, umiestnenie stránky, presmerovanie, používateľský agent], identifikátor pixelu, súbory cookie Facebooku.)


Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, Kalifornia, USA
(Prístup k neidentifikovateľnej, anonymizovanej IP adrese návštevníkov tejto stránky.)


Funkcia Zdieľanie cez Pinterest:
Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko
Pravidlá ochrany osobných údajov: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy
(Prístup k údajom návštevy.)X. Práva dotknutej osoby

1. Prístup k osobným údajom


Návštevníci webovej stránky, naši klienti a partneri majú právo požadovať spätnú väzbu o tom, či sú ich osobné údaje spracúvané, a ak áno, aby mali prístup k nasledujúcim informáciám:
• účel spracúvania osobných údajov
• kategórie príslušných osobných údajov
• príjemcovia, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov z tretích krajín a medzinárodných organizácií,
• plánovaná doba uchovávania údajov; pokiaľ to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia,
• právo dotknutej osoby žiadať prevádzkovateľa o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa svojej osoby, ako aj právo namietať spracúvanie takýchto osobných údajov


1. Právo na opravu

Návštevníci webovej stránky, naši klienti a partneri sú oprávnení na žiadať o opravu nepresných osobných údajov týkajúcich sa svojej osoby. Pri zohľadnení účelu správy údajov je možné žiadať o doplnenie neúplných osobných údajov. Všetci príjemcovia, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, musia byť informovaní o doplnení, pokiaľ to nie je nemožné alebo nevyžaduje neprimerané úsilie. Dotknutá osoba môže byť o príjemcoch informovaná na požiadanie.


1. Právo na vymazanie


Naša spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odstrániť osobné údaje týkajúce sa našich klientov, objednávateľov, návštevníkov webových stránok na požiadanie alebo aj bez požiadania, pokiaľ:


• osobné údaje už nie sú potrebné na účel, za ktorým boli zhromažďované alebo inak spracúvané;
• klient/objednávateľ/návštevník odvolá svoj súhlas, ktorý predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;
• klient/objednávateľ/návštevník namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov;
• osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom;
• vymazanie osobných údajov sa vyžaduje v zmysle zákonných povinností uložených prevádzkovateľovi právnymi predpismi Európskej únie alebo členských štátov;
• zhromažďovanie osobných údajov bolo uskutočňované v spojitosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

Pokiaľ boli osobné údaje určené na vymazanie sprístupnené verejnosti, vykonáme všetky kroky s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady uskutočnenia, ktoré sa od nás môžu rozumne vyžadovať v záujme toho, aby sme informovali o žiadosti nášho klienta/objednávateľa/návštevníka o vymazanie odkazov na dotknuté osobné údaje, resp. o vymazanie kópií a duplikátov týchto osobných údajov.
Nie sme povinní uskutočniť vymazanie osobných údajov, pokiaľ spracúvanie osobných údajov je potrebné v záujme výkonu, uplatnenia a ochrany oprávnených právnych záujmov. Pokiaľ obdržíme žiadosť o vymazanie takýchto osobných údajov, situáciu zvážime a naše rozhodnutie Vám zašleme v písomnej podobe.
O vymazaní sme povinní informovať každého príjemcu, ktorému sme poskytli dotknuté osobné údaje, pokiaľ to nie je nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Klienta/objednávateľa/návštevníka informujeme o príjemcoch na požiadanie.


1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov


Náš klient/objednávateľ/návštevník webovej stránky je oprávnený žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
• spochybňuje presnosť osobných údajov až do objasnenia
• spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namiesto ich vymazania požaduje obmedzenie ich spracúvania;
• osobné údaje už nie sú potrebné na údaje spracúvania, ale návštevník/klient/objednávateľ ich požaduje na výkon, uplatnenie alebo ochranu oprávnených právnych záujmov;
• návštevník/klient/objednávateľ namietal spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu; v tomto prípade sa obmedzenie spracúvania vzťahuje na dobu, kým nie je určené, či záujmy prevádzkovateľa údajov majú mať prednosť pred oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ spracúvanie osobných údajov podlieha obmedzeniam, spracúvanie osobných údajov, s výnimkou ich uchovávania, je možné len na účely výkonu, uplatnenia a ochrany oprávnených právnych záujmov návštevníka/klienta/objednávateľa, resp. inej fyzickej a právnickej osoby alebo z dôležitých verejných záujmov Európskej únie alebo niektorého z členských štátov.

Návštevníka/klienta/objednávateľa o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov povinne informujeme vopred.


O obmedzení spracúvania sme povinní informovať každého príjemcu, ktorému sme poskytli dotknuté osobné údaje, pokiaľ to nie je nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Klienta/objednávateľa/návštevníka informujeme o príjemcoch na požiadanie.


1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Na účely automatizovaného spracúvania osobných údajov, v prípade, ak právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje súhlas alebo zmluvný základ, objednávateľ/klient/návštevník webovej stránky má nárok na poskytnutie príslušných osobných údajov o svojej osobe, ktoré nám predtým poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovom formáte, a aby takéto údaje preniesol na iného prevádzkovateľa osobných údajov, pokiaľ to je technicky možné.

Právo na prenosnosť údajov nesmie nepriaznivo obmedzovať práva a slobody iných osôb.

1. Právo namietať

Náš klient/objednávateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov o svojej osobe, a to kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa svojej osoby pokiaľ právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem. V tomto prípade nie sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať, kým nepreukážeme, že spracúvanie je odôvodnené takými záväznými oprávnenými záujmami, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami nášho klienta/objednávateľa, alebo sú spojené s výkonom, uplatnením alebo ochranou právnych nárokov.


1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Keďže automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie nevykonávame, nemôžeme zaručiť výkon tohto základného práva.


XI. V prípade námietok


Vaše osobné údaje spracúvame s maximálnou starostlivosťou. Pokiaľ však máte pocit, že sme neurobili všetky primerané opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, alebo máte akúkoľvek otázku, prosím, napíšte nám na e-mailovú adresu hello@svetplasteliny.sk.


Pokiaľ naša spoločnosť poruší zásady ochrany osobných údajov, dotknuté osoby sú oprávnené uplatňovať svoje právne záujmy súdnou cestou v občianskom súdnom konaní. Rozhodnutie sporu je v kompetencii príslušného súdu.


Súdne konanie je možné začať aj na súde príslušnom podľa bydliska dotknutej osoby (zoznam súdov a ich kontaktné údaje nájdete tu).


Ďalej sa môžete s akoukoľvek námietkou alebo otázkou týkajúcu sa spracúvania osobných údajov obrátiť na Národný úradu pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsebet fasor 22/C, korešpondenčná adresa: 1530 Budapešť, Pf: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, webová stránka: https://www.naih.hu).


XII. Automatizované rozhodovanie


Naša spoločnosť neuskutočňuje automatizované rozhodovanie.

XIII. Právne predpisy, ktoré sme zohľadnili pri vymedzení právnych základov spracúvania osobných údajov


Zasielanie informačného letáku, obsahujúceho aj reklamu, je možné len na základe poskytnutia súhlasu, a to v zmysle čl. 6 ods. (1) písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, a v zmysle čl. 6 ods. (1) - (3) zákona č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a istých obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti.


Nadviazanie kontaktu online, prispievanie na blog v podobe komentárov, prevádzkovania Facebookovej stránky, štatistika návštevnosti a meranie konverzie, súbory cookie a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s obchodnými vzťahmi a dohodami sú vymedzené v zmysle čl. 6 ods. (1) písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679..

Spracúvanie fakturačných údajov sa uskutočňuje v zmysle čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, ako aj v zmysle čl. 78. ods. (3) zákona č. CL z roku 2017 o daňovom zákonníku (o dobe uchovávania faktúr) a čl. 169 písm. e) zákona č. CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty (povinné náležitosti faktúry).

Iné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobudli platnosť dňa 10. októbra 2018; ich obsah podlieha úprave, resp. revidovaniu a korekcii bez zbytočného odkladu, ak budú prijaté nové smernice, uznesenia a detailné pravidlá, ktoré by to odôvodňovali. Obsah týchto pravidiel taktiež podlieha úprave v prípade, pokiaľ sa zmení obchodná činnosť našej spoločnosti alebo dôjde k použitiu nových marketingových prostriedkov.